NORMES DE L'ESCOLA

L'escola seguirà el calendari marcat pel Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es faran dues avaluacions durant el curs, una al mes de febrer i l'altra al mes de juny. Es donarà un informe a cada alumne, a excepció dels adults.

Al llarg del curs es realitzaran audicions en les quals participaran tots els alumnes.

L' Escola es reserva el dret de modificar els horaris.

No es permetrà la sortida del centre els alumnes menors d'edat abans de l'hora prevista. S'haurà de portar el justificant, que l'escola us facilitarà, signat pel pare/mare/tutor.

No es podrà treure del recinte escolar cap material ni instrument sense l'expressa autorització per escrit de direcció. Es pot demanar signatura de contracte.

Ningú pot accedir directament a una aula, excepte el propi alumne, sense autorització de secretaria.

Si per a qualsevol motiu us cal parlar amb un professor, hi ha unes hores de tutoria establertes. Cal demanar cita a secretaria.

Cal ser puntual a les classes per respecte als companys i al professor.

Si un alumne falta 4 vegades durant un trimestre sense causa justificada, l'Escola es reserva el dret d'ocupar aquesta plaça en cas d'haver-hi llista d'espera.

Si el professor falta per malaltia o per altres motius (personals o professionals) l'escola coordinarà la substitució o el mateix professor recuperarà la classe.

Es recuperaran les classes només en el cas de no assistència DEL PROFESSOR.

Les mensualitats dels alumnes es cobraran només a través de compte bancari a partir del dia 1 del mes corresponent.

Si per qualsevol motiu es retornés el rebut mensual es cobrarà una comissió de 2,00 €.

En cas d'haver pagat matrícula, en concepte de reserva de plaça, i donar-se de baixa es retornarà l'import de la matrícula sempre que s'hagi notificat abans del 25 de setembre (es prega no retornar el rebut girat pel banc).

Si ha de faltar a les classes més d'un mes per motius justificats i vol conservar la plaça, haurà d'abonar el 50% de la mensualitat mentre no vingui.

Quan un alumne es vulgui donar de baixa ha d'omplir el formulari que se li facilitarà a Secretaria. Sense aquest requisit no es farà efectiva la baixa.

En cas que un alumne es vulgui donar de baixa durant el curs escolar ho haurà de fer abans del dia 28 del mes anterior al que deixi de fer classes. Si no fos així haurà d'abonar la mensualitat sencera encara que no hi assisteixi.